Όροι Μίσθωσης Αυτοκινήτου

 1. Αντικείμενο σύμβασης: Η παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο τη μίσθωση από την εκμισθώτρια στο μισθωτή – ως μοναδικό οδηγό –, συγκεκριμένου αυτοκινήτου που ανήκει στην εκμισθώτρια μετά των εξαρτημάτων και παντός εξοπλισμού του, εργαλείων, κλειδιών, πινακίδων κυκλοφορίας αυτού και όλων των σχετικών εγγράφων που περιγράφονται στην έμπροσθεν 1η σελίδα (εφεξής χάριν συντομίας «το αυτοκίνητο»), αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. Σε περίπτωση που μισθωτές του αυτοκινήτου είναι περισσότεροι από ένας, αναλαμβάνουν όλοι αλληλέγγυα, αδιαίρετα και εις ολόκληρον, έκαστος εξ αυτών, το σύνολο των υποχρεώσεων προς την εκμισθώτρια.
 2. Η συμφωνούμενη μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και διαρκεί για τόσες πλήρεις ημέρες όσες αναφέρονται στην έμπροσθεν 1η σελίδα. Κατά τη λήξη της εν λόγω διάρκειας, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το αυτοκίνητο στην εκμισθώτρια στη συγκεκριμένη ημερομηνία και διεύθυνση που αναγράφονται στην έμπροσθεν 1η σελίδα.
 3. Η μίσθωση δεν μπορεί να συμφωνηθεί μικρότερη του ενός εικοσιτετραώρου (1 ημέρα). Στην περίπτωση μίσθωσης ελάχιστης διάρκειας ο μισθωτής δεν έχει τη δυνατότητα απεριόριστης χρήσης του οχήματος ενώ η χιλιομετρική απόσταση που δύναται να διανύσει θα καθορίζεται αποκλειστικά από την εκμισθώτρια. Σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνηθείσας χρήσης από τον μισθωτή, ο τελευταίος οφείλει να καταβάλει στην εκμισθώτρια δύο μισθώματα ως αποζημίωση.  
 4. Ακύρωση κράτησης και επιστροφή του ποσού που τυχόν έχει καταβληθεί μπορεί να γίνει τουλάχιστον 72 ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της μίσθωσης του οχήματος, άλλως οποιοδήποτε καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.
 5. Ο μισθωτής – οδηγός θα πρέπει να έχει ελάχιστο όριο ηλικίας είκοσι τριών (23) ετών και ανώτερο όριο ηλικίας εβδομήντα πέντε (75) ετών, καθώς και να κατέχει το δίπλωμα/άδεια οδήγησης τουλάχιστον επί 1 χρόνο. Κατά την παραλαβή του οχήματος ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει στην εκμισθώτρια πρωτότυπα την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του καθώς και το δίπλωμα οδήγησής του. Πολίτες χωρών εκτός ΕΕ και εκτός συνθήκης Βιέννης απαιτείται να έχουν διεθνές δίπλωμα μαζί με την προσκόμιση του κανονικού διπλώματος τους.
 6. Ημερήσιο μίσθωμα: Το ημερήσιο μίσθωμα του αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες που συμφωνείται ως εύλογο, δίκαιο και ανταποκρινόμενο πλήρως στη μισθωτική αξία του αυτοκινήτου ανέρχεται στο ποσό που αναγράφεται στην έμπροσθεν 1η σελίδα. Ολόκληρο το συμφωνηθέν μίσθωμα για τη συνολική διάρκεια της μίσθωσης είναι καταβλητέο από το μισθωτή στην εκμισθώτρια στην αρχή της μίσθωσης κατά την παράδοση του αυτοκίνητου στο μισθωτή, είτε σε μετρητά, είτε με τραπεζική μεταφορά – έμβασμα, είτε με χρέωση πιστωτικής κάρτας, συμβατής με συνεργαζόμενη τράπεζα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η εξόφληση του συνολικού οφειλόμενου ημερήσιου μισθώματος για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο αποδεικνύεται με έγγραφη – ενυπόγραφη απόδειξη από την εκμισθώτρια, αποκλειομένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης ακόμη και του όρκου. Ο μισθωτής πρέπει να καταβάλει σχετική εγγύηση για όλες τις κατηγορίες προς κάλυψη των ποσών που αφορούν στην εγγύηση αλλά και για την εξόφληση του συνολικού μισθώματος (για τις μη προπληρωμένες κρατήσεις). Το ημερήσιο μίσθωμα καλύπτει μόνο εκείνες τις υπηρεσίες που αναφέρονται περιοριστικά στην έμπροσθεν 1η σελίδα, καθώς και α) ασφάλεια οδηγού μέχρι 10.000€ (μόνο σε περίπτωση θανάτου, ολικής ή μερικής ανικανότητας, μη περιλαμβανομένων εξόδων νοσηλείας σε νοσοκομείο κλπ.), β) προσωπικό ατύχημα, συμφώνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής συμφωνίας της εκμισθώτριας και της ασφαλιστικής εταιρείας, γ)  ασφάλεια για σωματική βλάβη επιβαινόντων και τρίτων μέχρι 1.220.000€ ανά άτομο, δ) ασφάλεια για υλικές ζημιές (υπό τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην παρούσα), ε) ασφάλεια πυρός, στ) ασφάλεια κλοπής, υπό την προϋπόθεση ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται σε απολυτή συμφωνία, με τους όρους εκμίσθωσης και διατάξεις του παρόντος. Παρέχεται επιπλέον 24ωρη οδική βοήθεια, συμφώνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής συμφωνίας της εκμισθώτριας και της εταιρείας οδικής βοήθειας . Η δυνατότητα αντικατάστασης του αυτοκινήτου εντός 24ώρου με άλλο διαθέσιμο, ανεξαρτήτου κλάσης και κυβισμού, σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος έως ότου αυτό επισκευαστεί, υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εκμισθώτριας και σε συνάρτηση πάντα με την ευθύνη του μισθωτή για τη βλάβη ή το ατύχημα. Στο ημερήσιο μίσθωμα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό ή δαπάνη δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν και τη σχετική σύμβαση ασφάλισης, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου το μισθωτή και σχετίζονται με την χρήση του οχήματος, όπως ενδεικτικά: έξοδα καυσίμων, αντικατάσταση ελαστικών λόγω κακής χρήσης του αυτοκινήτου, ζημιές σε καθρέπτες και απώλεια κλειδιού, τυχόν πρόστιμα και συναφή έξοδα για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, κ.α.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του συμφωνηθέντος μισθώματος και οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων χρεώσεων, επιβαρύνσεων και εξόδων προβλέπονται στην παρούσα, από οποιαδήποτε αιτία και ασχέτως υπαιτιότητας του μισθωτή, ο μισθωτής βαρύνεται και οφείλει να καταβάλει στην εκμισθώτρια τον νόμιμο τόκο υπερημερίας για κάθε ημέρα καθυστέρησης, υπολογιζόμενου του συνόλου των ημερών από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης μέχρι και την ημέρα ολοσχερούς εξόφλησης της εκμισθώτριας.

 1. Κατοχή αυτοκινήτου: Το αυτοκίνητο ανήκει πριν και καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας μίσθωσης στην εκμισθώτρια. Το παρόν αποτελεί μισθωτική σύμβαση, ο δε μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν έχει, ούτε αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από όσα αναγράφονται περιοριστικά στην παρούσα. Απαγορεύεται στο μισθωτή να διαθέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραχωρήσει τη χρήση και να συστήσει οποιουδήποτε είδους δικαιώματα επί του αυτοκινήτου υπέρ αυτού ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο μισθωτής δεν είναι, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί, εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος της εκμισθώτριας.
 2. Όροι χρήσης: Μόνο ο μισθωτής επιτρέπεται να οδηγεί το αυτοκίνητο αποκλειστικά εντός του πλαισίου των συμφωνούμενων διατάξεων της παρούσας. Σε περίπτωση απόκρυψης επιπλέον οδηγού, επιβάλλεται πρόστιμο 100€. Εάν ο μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει ο ή οι οδηγοί που θα το χρησιμοποιούν να είναι καθορισμένοι από το νομικό πρόσωπο και να γνωστοποιούνται στην εκμισθώτρια, για να έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Σε περίπτωση που εντοπιστεί πως μεταφέρονται με το όχημα περισσότερα άτομα από όσα έχουν συμφωνηθεί, το όχημα θα αφαιρείται από το μισθωτή και θα επιβάλλεται πρόστιμο 100€. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως ενδεικτικά για: α) οδήγηση από οποιοδήποτε τρίτο μη συμβεβλημένο στην παρούσα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση – έγκριση της εκμισθώτριας, β) τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι τιμήματος, γ) την υπεκμίσθωση σε τρίτους, δ) τη ρυμούλκηση άλλων αυτοκινήτων, οχημάτων, τρέιλερς κ.α., ε) τη μεταφορά ή μετακίνηση βαρέων αποσκευών ή αντικειμένων, εύφλεκτων υλικών, χημικών, ρυπαρών ή δύσοσμων αντικειμένων, ναρκωτικών, όπλων, καθώς και οποιωνδήποτε ουσιών απαγορεύεται από τη νομοθεσία, ή υλικών που με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του αυτοκινήτου, των επιβαινόντων σε αυτό ή/και τρίτων, στ) τη μετάβαση – μετακίνηση εκτός Ελλάδος, ζ) για οδήγηση, εάν ο οδηγός βρίσκεται σε κόπωση ή είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας ικανής να επηρεάσει, έστω και κατ’ ελάχιστον, την ικανότητά του να οδηγεί, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, η) την οδήγηση, κατά παράβαση οποιωνδήποτε κανόνων κυκλοφορίας, τελωνειακών ή άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας, θ) τη συμμετοχή σε αγώνες οποιουδήποτε είδους (πχ ταχύτητας, εκτός δρόμου κλπ), και ι) τη χρήση του αυτοκινήτου ως οργάνου διάπραξης αξιόποινης ή παράνομης πράξης, κ.α.. Ειδικά η μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο, τραίνο ή άλλο μεταφορικό μέσο, είναι επιτρεπτή μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης έγκρισης από την εκμισθώτρια, ενώ τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε αυτό κατά τη μεταφορά του δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια, αλλά βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το μισθωτή, ασχέτως υπαιτιότητας αυτού, και υπό τον όρο τυχόν εξαιρέσεων που ρητά προβλέπονται στην παρούσα. Σε κάθε περίπτωση, ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του αυτοκινήτου, να ακολουθεί τις οδηγίες για το πως λειτουργεί το αυτοκίνητο, οι οποίες του δίδονται από την εκμισθώτρια κατά την παράδοση, να ελέγχει επιμελώς τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, την κατάσταση των ελαστικών και των τροχών, φθορά καθρεπτών, των εσωτερικών μερών του αυτοκινήτου κλπ, να λαμβάνει κάθε εύλογο και αναγκαίο μέτρο για την ομαλή και κανονική λειτουργία του αυτοκινήτου, καθώς και να κλειδώνει και φυλάσσει αυτό κάνοντας χρήση των συστημάτων ασφαλείας και να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αποτροπή κλοπής ή μείωσης της αξίας του από οποιαδήποτε αιτία. Απαγορεύεται δε στο μισθωτή να κάνει οποιαδήποτε επισκευή και επέμβαση στο αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε τρίτο, για οποιαδήποτε αιτία, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εκμισθώτριας. Εγγύηση: Ο μισθωτής καταβάλει στην εκμισθώτρια ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση τις παρούσας σύμβασης το ποσό που αναγράφεται στην έμπροσθεν 1η σελίδα, με βάση την κατηγορία του αυτοκινήτου. Το ποσό της εγγύησης παραμένει στην εκμισθώτρια καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος, δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλόμενα μισθώματα και επιστρέφεται άτοκα στο μισθωτή κατά τη λήξη της παρούσας σύμβασης, με την επιστροφή του αυτοκινήτου στην εκμισθώτρια και υπό την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής έχει εκπληρώσει όλες τις εκ της παρούσας υποχρεώσεις του.
 3. Παράδοση & επιστροφή αυτοκινήτου: Το αυτοκίνητο παραδόθηκε σήμερα με την υπογραφή του παρόντος από την εκμισθώτρια στο μισθωτή σε άριστη κατάσταση και απαλλαγμένο από κάθε πραγματικό ή άλλου είδους ελάττωμα που να καθιστά αυτό μη κατάλληλο για τη χρήση που επιθυμεί ο μισθωτής. Ο μισθωτής έλεγξε προσεκτικά το αυτοκίνητο, πραγματοποίησε δοκιμαστική οδήγηση, το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του και το παρέλαβε ανεπιφύλακτα. Ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στην εκμισθώτρια το αυτοκίνητο με την άδεια κυκλοφορίας και όλα τα σχετικά έγγραφα, στην κατάσταση που το παρέλαβε και με την ίδια ποσότητα καύσιμων με εκείνη που είχε το αυτοκίνητο όταν παραδόθηκε από την εκμισθώτρια στο μισθωτή, και στον ακριβή τόπο και χρόνο που καθορίζεται στην έμπροσθεν 1η σελίδα. Εάν υπάρχει διαφορά στην ποσότητα καυσίμου βάσει του σχετικού δείκτη στο ταμπλό του αυτοκινήτου κατά την παράδοση αυτού σε σχέση με την ποσότητα που είχε κατά την παραλαβή του, επιβαρύνεται ο μισθωτής και καταβάλει το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ, κατά τη στιγμή της παράδοσης του αυτοκινήτου στην εκμισθώτρια. Ουδεμία επιστροφή ποσού γίνεται εάν κατά την παράδοση του οχήματος η ποσότητα καυσίμου είναι περισσότερη από εκείνη που είχε το όχημα κατά την παραλαβή του. Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης παράδοσης του αυτοκινήτου στην εκμισθώτρια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από το μισθωτή, παρέχει το δικαίωμα στην εκμισθώτρια να επιδιώξει, άνευ ετέρου, να το ανακτήσει μέσω των νόμιμων αστικών και ποινικών διαδικασιών, δυνάμενου του αυτοκινήτου να θεωρείται ως κλαπέν ή υπεξαιρεθέν, και ως ανασφάλιστο. Σε κάθε περίπτωση, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει το πρόσθετο ημερήσιο μίσθωμα που αντιστοιχεί στις ημέρες καθυστέρησης παράδοσης του αυτοκινήτου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελάχιστη χρέωση μίσθωσης αντιστοιχεί σε 24 ώρες (1 ημέρα), εκτός αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως κάτι διαφορετικό μεταξύ των μερών. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή η εκμισθώτρια δικαιούται να αξιώσει κάθε ζημιά που υφίσταται λόγω απώλειας εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου και, πιθανώς, συνεπακόλουθης γενικότερης δυσλειτουργίας στην ομαλή – προγραμματισμένη εκμίσθωση αυτοκινήτων της εκμισθώτριας.
 4. Παραβάσεις & πρόστιμα: Σε περίπτωση επιβολής προστίμου (πχ λόγω παράνομης στάθμευσης, παραβίαση φωτεινού σηματοδότη ή πινακίδας, υπέρβαση ορίου ταχύτητας κλπ) και/ή οποιασδήποτε διαπίστωσης από τις αρμόδιες αρχές τέλεσης διοικητικής παράβασης από το μισθωτή, ο μισθωτής υποχρεούται να το γνωστοποιήσει στην εκμισθώτρια κατά την παράδοση του οχήματος, και σε κάθε περίπτωση, εντός 24 ωρών από το χρόνο διαπίστωσης από τις αρχές του παραπτώματος – παράβασης ή/και από την επιβολή του προστίμου ή/και κάθε άλλου είδους κύρωσης, υποχρεούμενος να παράσχει όλες τις σχετικές ακριβείς και αληθείς πληροφορίες και να συνεργαστεί με κάθε τρόπο με την εκμισθώτρια σε οτιδήποτε απαιτείται για την απαλλαγή του υπόχρεου ή της εκμισθώτριας. Σε κάθε παράλειψη του μισθωτή να προβεί εγκαίρως στις εν λόγω ενέργειες, κατά τα ανωτέρω, αυτός ευθύνεται επιπροσθέτως και για την οικονομική αποκατάσταση της εκμισθώτριας για κάθε τυχόν επιπλέον θετική και αποθετική ζημία, καθώς και για πάσης φύσεως πρόσθετη επιβάρυνση που θα υποστεί η εκμισθώτρια εξαιτίας του μισθωτή, ένεκα της παράληψης αυτής του μισθωτή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η εκμισθώτρια χρεωθεί για λογαριασμό του μισθωτή το σύνολο ή μέρος των παραπάνω δαπανών, τότε η εκμισθώτρια θα τιμολογήσει με τα παραπάνω ποσά τον μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να εξοφλήσει την εκμισθώτρια την ίδια ημέρα με την ημέρα που η τελευταία τα χρεώθηκε.
 5. Καταγγελία σύμβασης: Σε περίπτωση που η οδήγηση του αυτοκινήτου από τον μισθωτή είναι επικίνδυνη, παράνομη ή κατά παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας, η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση του αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε στιγμή. Διά και με την καταγγελία της μίσθωσης επέρχεται αυτοδικαίως λύση της μίσθωσης του αυτοκινήτου.
 6. Ατυχήματα: Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή, απώλεια κλπ.) ο μισθωτής υποχρεούται αυτομάτως να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:
 7. να ειδοποιήσει την αστυνομία,
 8. να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτοπτών μαρτύρων καθώς και οποιουδήποτε προσώπου τυχόν εμπλέκεται στα ανωτέρω περιστατικά,
 1. να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με τους εκπροσώπους της εκμισθώτριας,
 2. να συλλέξει όλες τις σχετικές πληροφορίες από κάθε τρίτο καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο και στοιχείο (πχ λήψη φωτογραφιών κλπ.) και να τα αποστείλει πάραυτα στην εκμισθώτρια,
 3. να συμπληρώσει και υπογράψει οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο, αυστηρά και μόνο, κατόπιν έγγραφης εντολής της εκμισθώτριας, και γενικά να ακολουθήσει κατά γράμμα τις οδηγίες και εντολές της εκμισθώτριας.

 

 1. Απώλεια ή βλάβη: Εάν το αυτοκίνητο υποστεί ζημία – βλάβη ή απώλεια ενόσω διαρκεί η μισθωτική σύμβαση, ο μισθωτής υποχρεούται, ανεξαρτήτως πταίσματός του, να καταβάλει αμέσως στην εκμισθώτρια και χωρίς αντίρρηση ποσό ίσο με την αξία των επισκευών του, με βάση την εκτίμηση συνεργείου επισκευών της επιλογής της εκμισθώτριας, και σε περίπτωση απώλειας, ποσό ίσο με την τρέχουσα εμπορική αξία πώλησης, πλέον των σχετικών φόρων και του κόστους πινακίδων κυκλοφορίας, ως αποζημίωση για την ολοσχερή απώλεια χρήσης του, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) κλοπής του αυτοκινήτου, η οποία συνέβη παρά το γεγονός ότι ο μισθωτής έχει τηρήσει πλήρως τους όρους της παρούσας και ό,τι τυχόν περαιτέρω ορίζει η κείμενη νομοθεσία, και β) επέλευσης ζημίας – βλάβης, η οποία επήλθε παρά το γεγονός ότι ο μισθωτής έχει τηρήσει πλήρως τους όρους της παρούσας και ό,τι τυχόν περαιτέρω ορίζει η κείμενη νομοθεσία και ο Κ.Ο.Κ. Ειδικά σε περίπτωση απώλειας των κλειδιών του αυτοκινήτου, από οποιαδήποτε αιτία, ο μισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την εκμισθώτρια προκειμένου η εκμισθώτρια να αποστείλει εφεδρικά κλειδιά, χωρίς ο μισθωτής να προσπαθήσει να θέσει σε λειτουργία το αυτοκίνητο, ενώ το κόστος νέου κλειδιού βαρύνει το μισθωτή βάσει της σχετικής απόδειξης από την αντιπροσωπεία του αυτοκινήτου που θα εκδώσει τα νέα κλειδιά. Σε περίπτωση που τα κλειδιά μείνουν κλειδωμένα στο αυτοκίνητο, από οποιαδήποτε αιτία, ο μισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την εκμισθώτρια προκειμένου η εκμισθώτρια είτε να αποστείλει δεύτερο εφεδρικό κλειδί, είτε να κανονίσει να πάει κλειδαράς για να ανοίξει το αυτοκίνητο, με το αντίστοιχο κόστος αποστολής κλειδιού ή/και υπηρεσιών κλειδαρά να βαρύνει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά το μισθωτή, με βάση τη σχετική απόδειξη.
 2. Ασφαλιστική κάλυψη: Η ασφαλιστική κάλυψη εξειδικεύεται και διέπεται από τους όρους του συμβολαίου ασφάλισης που έχει συναφθεί με την ασφαλιστική εταιρεία για το αυτοκίνητο. Ο μισθωτής – οδηγός του αυτοκινήτου απαλλάσσεται για ζημιές του αυτοκινήτου από φωτιά και από υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, ενώ είναι ασφαλισμένος με αστική ευθύνη για την πρόκληση θανάτου ή σωματικών βλαβών τρίτων και επιβατών. Η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται σε απόλυτη συμφωνία με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μισθωτής ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά για την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν επελθούσας ζημιάς και δεν έχει καμία απολύτως αξίωση έναντι της εκμισθώτριας. Η ευθύνη του μισθωτή για ζημιά στο αυτοκίνητο μπορεί να περιοριστεί και εξαλειφθεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ. και καταβάλλοντας συγκεκριμένα ποσά ανά ημέρα ενοικίασης βάσει συγκεκριμένης ελάχιστης χρέωσης ανά κατηγορία αυτοκινήτου, σύμφωνα με τη χρέωση ημέρας του αρχικού συμβολαίου. Σε κάθε περίπτωση, ενδεικτικά, η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη δεν καλύπτει: α) ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου εάν αυτό οδηγηθεί στο άκρο της ασφάλτου (ρείθρο) ή σε δρόμους ή χώρους μη ασφαλτοστρωμένους, β) οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή φθορά των αποσκευών και προσωπικών αντικειμένων, για τα οποία η εκμισθώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, γ) ζημιές και φθορές στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, δ) οποιαδήποτε ζημία ή φθορά συμβεί στο αυτοκίνητο κατά τη μεταφορά του με πλοίο (εκτός αν αφορά σε πρόκλησή τους κατά το παρκάρισμα), με τραίνο ή άλλο μεταφορικό μέσο καθώς και κακόβουλες πράξεις ή ταραχές, ε) σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών, στ) ατυχήματα που προκλήθηκαν με εμπλεκόμενο οδηγό μη δηλωμένο στην παρούσα, ζ) για ατυχήματα για τα οποία ο μισθωτής δεν ενημέρωσε αμέσως την εκμισθώτρια και δεν έχει καταθέσει τη σχετική δήλωση ατυχήματος, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του.

Η εκμισθώτρια εισπράττει οποιαδήποτε ποσά καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες δυνάμει των σχετικών συμβάσεων, σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου. Ο μισθωτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην εκμισθώτρια, το αργότερο εντός 24 ωρών από την επέλευσή του, οποιοδήποτε συμβάν ασφαλιστικής περίπτωσης, ασχέτως ευθύνης του. Εάν ο μισθωτής παραλείψει να γνωστοποιήσει έγκαιρα την επέλευση της εν λόγω περίπτωσης στην εκμισθώτρια, η ως άνω ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει, η εκμισθώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και δικαιούται αυτή να απαιτήσει αναγωγικά κατά του μισθωτή οποιοδήποτε ποσό τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλει η εκμισθώτρια από οποιαδήποτε αιτία σχετιζόμενη στο συγκεκριμένο συμβάν ασφαλιστικής περίπτωσης, καλύπτοντας επίσης και κάθε άλλη ζημιά την οποία υπέστη η εκμισθώτρια εξαιτίας της εκ του νόμου αντικειμενικής ευθύνης της για το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο ατύχημα/περιστατικό.

 1. Απαλλαγή ευθύνης: Η εκμισθώτρια ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειάς της. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων της ελαφράς αμέλειας, τυχηρών ή ανωτέρα βίας) η εκμισθώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και καμία αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί εναντίον της. Επίσης, η εκμισθώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για απώλεια πραγμάτων που μεταφέρονται με το αυτοκίνητο ή τυχόν εγκαταλείφθηκαν σε αυτό μετά την παράδοσή του στην εκμισθώτρια.
 2. Δικαίωμα υποκατάστασης: Η παρούσα σύμβαση και τα εξ αυτής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις για το μισθωτή είναι στο σύνολό τους ανεκχώρητα, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Η εκμισθώτρια δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να την υποκαθιστά σε όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό τον όρο να το γνωστοποιεί στο μισθωτή με σχετική έγγραφη δήλωσή της προς το μισθωτή.
 3. Προσωπικά δεδομένα: Στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης της εκμισθώτριας με το νομοθετικό πλέγμα για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων που περιέρχονται σε γνώση της με τη συγκατάθεση του μισθωτή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους συμφωνούμενους σκοπούς της παρούσας, και προς συμμόρφωση της εκμισθώτριας με απαραίτητες έννομες υποχρεώσεις της, όπως η κατάρτιση της παρούσας σύμβασης, η διασφάλιση της ασφαλιστικής κάλυψης του μισθωτή, η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων των μερών σχετικά με ελέγχους της τροχαίας, της αστυνομίας και της διοίκησης γενικότερα. Πιθανή περαιτέρω χρήση – επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του μισθωτή από τη μισθώτρια ενδέχεται να εξυπηρετεί σκοπούς προώθησης και διαφήμισης των υπηρεσιών της εκμισθώτριας στο μισθωτή, όπως, ενδεικτικά, η αποστολή διαφημίσεων μέσω e-mail, τηλεφωνικά, με sms, ή με την αποστολή εντύπων σε διεύθυνση του μισθωτή, καθώς και «ανάλυσης πελατών» για σκοπούς συλλογικής στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και κατηγοριοποίησης των πελατών για στοχευμένη γνωστοποίηση – αποστολή διαφημιστικού υλικού καθίσταται δυνατή και επιτρεπτή αποκλειστικά και μόνο υπό τον όρο της προηγούμενης ενυπόγραφης συγκατάθεσης του μισθωτή προς την εκμισθώτρια στην έμπροσθεν 1η σελίδα. Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, να αιτείται τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να υποβάλει αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα στην εκμισθώτρια, ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη , να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να υποβάλει αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («φορητότητα δεδομένων»), να υποβάλει αίτημα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, που τον αφορούν ή τον επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών ο μισθωτής θα πρέπει να επικοινωνήσεi με την εκμισθώτρια που επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η οποία εν προκειμένω καλείται «υπεύθυνος επεξεργασίας».

Τα παραπάνω ισχύουν σε συνδυασμό και με τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στους όρους χρήσης και προστασίας απορρήτου που βρίσκονται στο διαδικτυακό σύνδεσμό: http://www.sigalas-rentacar.gr .

 

 1. Παραβίαση των όρων μίσθωσης: Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης συμφωνίας με γραπτά μέσα ή προφορικά μεταξύ της εκμισθώτριας και του μισθωτή. Σε κάθε περίπτωση που ο μισθωτής παραβιάσει ή αποπειραθεί να παραβιάσει οποιαδήποτε υποχρέωση του δυνάμει της παρούσας, ή σε περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία τα οποία δίδει στην εκμισθώτρια δεν είναι ακριβή, η εκμισθώτρια δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, και να αναζητήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας που υπέστη εξαιτίας των παραπάνω ανακριβών πληροφοριών/στοιχείων. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης η εκμισθώτρια δικαιούται να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της. Ο μισθωτής δικαιούται να προβεί σε μονομερή καταγγελία της παρούσας μίσθωσης πριν τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας αυτής υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας σύμβασης. Η παρούσα σύμβαση δύναται να καταγγελθεί από την εκμισθώτρια σε περίπτωση πτώχευσης, κατάθεσης αίτησης για την κήρυξη σε πτώχευση ή παύσης πληρωμών του μισθωτή, αμφισβήτησης της φερεγγυότητας του όπως, ενδεικτικά, σε περίπτωση κατάσχεσης, αναγκαστικής εκτέλεσης, πλειστηριασμού, και αναγκαστικής διαχείρισης οποιωνδήποτε περιουσιακών του στοιχείων.
 2. Μη παραίτηση: Η μη άσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση από τα συμβαλλόμενα μέρη οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων τους βάσει της παρούσας σύμβασης δεν συνιστά ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά παραίτηση από αυτά.
 3. Δικαιοδοσία: Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται από τα μέρη ουσιώδεις και αυτά αποδέχονται ρητά και αμετάκλητα κάθε έναν εξ αυτών και όλους μαζί στο σύνολό τους ως ενιαίο κείμενο, το οποίο αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας έγγραφης ή προφορικής. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα συμπεριλαμβανομένων των διαφορών περί την ερμηνεία αυτής υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας. Τυχόν παραβίαση οποιουδήποτε όρου επιφέρει τις συνέπειες που αναγράφονται στο ανωτέρω άρθρο 17. Οι επικεφαλίδες των άρθρων έχουν τεθεί αποκλειστικά προς διευκόλυνση των συμβαλλομένων και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία του παρόντος.
 4. Ο μισθωτής είτε κατόπιν της υπογραφής του συμβολαίου είτε με την αποδοχή των όρων μίσθωσης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας www.sigalas-rentacar.gr, ότι έχει διαβάσει, κατονοήσει, συμφωνήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους μίσθωσης που περιλαμβάνονται στους όρους χρήσης και προστασίας του απορρήτου οι οποίοι αναφέρονται στο διαδικτυακό τόπο της εκμισθώτριας και στους όρους του παρόντος.
 5. Τροποποιήσεις: Οποιαδήποτε τροποποίηση, παράταση ή ανανέωση των όρων της παρούσας είναι άκυρη, αν δεν καταρτισθεί εγγράφως.
 6. Γνωστοποιήσεις & ανακοινώσεις: Οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή ανακοίνωση σε σχέση με την παρούσα, θα κοινοποιείται στις διευθύνσεις των μερών που αναγράφονται στην εισαγωγή του παρόντος.